45" Para-Aramid Blend Jacket
602-KV

  • Made with 22 oz. para-aramid blend
  • 45" length

602-KV

 

 

602-KV